Organy Fundacji

Rada Fundacji DPD Polska

  • Rafał Nawłoka

  • Henryk Czyż

  • Angelika Wdowczyk

  • Marta Westrych – Andrzejczyk

Zarząd Fundacji DPD Polska


  • Lidia Więcaszek–Kuczyńska – Prezes Zarządu

  • Halina Makowska – Członek Zarządu

  • Marek Weremijewicz – Członek Zarządu

  • Michał Olbryś – Członek Zarządu

Fundator

DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, wysokość kapitału zakładowego: 228.604.000 PLN