Informacja prawna

Fundacja DPD Polska z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000699678, NIP 522-310-30-53

Dane kontaktowe